Станете наш партньор

  Моля, попълнете формата и свалете продуктовия каталог.

  I. Обща информация
  Настоящата Политика за защита на личните данни предоставя информация относно събирането, обработването и опазването на личните Ви данни, получени във връзка с ползване на : vlanel.bg
  За въпроси и връзка с vlanel.bg , e-mail: office@vlanel.bg
  За подробна информация относно защитата на личните данни, също така за подаване жалби и сигнали можете да се свържете с Комисията за защита на лични данни: гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02 9153580, e-mail: kzld@cpdp.bg.
  Ползвайки услугите на vlanel.bg Вие се съгласявате със събирането, използването и обработката на Вашите лични данни съгласно настоящата политика и Регламент (ЕС) 2016/679.
  Стоките и услугите предлагани от vlanel.bg посредством електронния сайт vlanel.bg са предназначени за пълнолетни лица навършили 18 години.
  Предоставятено на личните Ви данни за ползване на vlanel.bg е доброволно. В случай, че откажете да предоставите необходимите лични данни на vlanel.bg , Вие се отказвате от възможността да закупите стока или ползвате услуга на нашата електронна платформа.
  Vlanel.bg не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които vlanel.bg има външни препратки.
  Настоящата Политика за защита на личните данни е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки и Общите условия на сайта : vlanel.bg

  II. Начини за събиране на лични данни
  Събиране на лични данни, предоставени от потребители на сайта чрез изричното им съгласие.
  Автоматично събиране на лични данни, получени посредством използване на „бисквитки“ и други сходни технологии.
  Събиране на данни, получени от трети лица: доставчици на реклама, анализи, информация в резултат от търсене, базирани извън ЕС; доставчици на технически разплащателни и доставни услуги и др.

  III. Субекти на лични данни и видове обработвани данни
  Посетител е всяко лице, което e заредило в уеб браузъра си страница на vlanel.bg
  Видовете данни, които подлежат на обработване са: местонахождение на посетителя, извършени действия от посетителя в vlanel.bg предпочитания на посетителя, вида на използвания браузър/устройство, информация, съдържаща се в “бисквитки”.
  Обработването се извършва за: водене на статистика за посещаемостта на vlanel.bg
  , усъвършенстване на функционалностите в на vlanel.bg, маркетингови цели.
  Данните се съхраняват до изтичане на предвидената валидност на дадена „бисквитка“ или до изтриването ѝ от посетителя.
  Потребител, които е страна по договор за покупко-продажба с vlanel.bg е всеки посетител, който чрез функционалностите на vlanel.bg закупи стока/услуга в сайта.
  Видовете данни, които подлежат на обработване са: имена, адрес, телефонен номер, е-mail адрес, IP адреси, информация за извършени покупки и действия от потребителя в vlanel.bg.
  Обработването се извършва за: предоставяне на възможност за осъществяване на правни сделки в vlanel.bg
  Данните се съхраняват 10 години след последната извършена покупка от потребителя, които е страна по договор за покупко-продажба с vlanel.bg
  Търговски партньор на ВЛАНЕЛ ООД е всяко лице-търговец по смисъла на Търговския закон, предлагащо стоки и/или услуги посредством методите на продажби в vlanel.bg
  Видове данни, които подлежат на обработване: имена, ЕГН/ЛНЧ, Адрес, E-mail адрес, Телефонен номер и др.
  Цели на обработването: извършване търговска дейност между ВЛАНЕЛ ООД и търговски партньори по силата на договори и други правоотношения.
  Данните се съхраняват 10 години.
  С оглед пълноценното предлагане на услуги в vlanel.bg е възможно споделяне на личните Ви данни със следните лица: държавни органи, куриерски компании, професионални консултанти (счетоводители, одитори, адвокати, банки, застрахователни компании) и др. Възможно е да бъдат споделени частични данни при възникнало правоотношение между потребител, който е страна по договор за покупко-продажба с ВЛАНЕЛ ООД и търговски партньор на дружеството, явяващ се съвместен администратор на предоставените данни.
  ВЛАНЕЛ ООД не събира информация относно: раса, етническа принадлежност, религиозни и философски убеждения, сексуална ориентация, сексуален живот, политически възгледи, членство в синдикални организации, здравословно състояние, генетични и биометрични данни, наказателни присъди и престъпления.
  В рамките на vlanel.bg може да е налично съдържание, което препраща към външни уеб страници, собственост на трети лица. В случай, че решите да посетите подобни сайтове vlanel.bg не отговаря за политиките, съдържанието и процеса на тяхното функциониране.

  IV. Бисквитки
  Страниците на vlanel.bg използват „бисквитки“ за съхранение на данни. Можете да настроите браузъра си да откаже изцяло или частично „бисквитките“. За повече информация, моля, прочетете нашата Политика на бисквитките.

  V. Сигурност на данните
  Vlanel.bg е предприело необходимите мерки за защита на Вашите лични данни с цел предотвратяването на неправомерно осъществени ползване, промяна, унищожаване, разкриване, достъп, случайно изгубване и др.
  Сайтът vlanel.bg не съхранява номера на банкови карти. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством посреднически онлайн разплащателни системи, гарантиращи сигурността им.

  VI. Вашите права
  Ако при използване на vlanel.bg обработваме Ваши лични данни, имате право на достъп до тях, право на корекция, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на възражение срещу обработването, право на преносимост на данни към друг администратор (при изразено от Вас съгласие). При упражняване на изброените права може да се наложат допълнителни мерки от наша страна за потвърждаване на самоличността Ви.